Screen Shot 2018 01 24 At 111549 AM Screen Shot 2018 01 24 At 111604 AM Screen Shot 2018 01 24 At 111618 AM Screen Shot 2018 01 24 At 111631 AM Screen Shot 2018 01 24 At 111641 AM Screen Shot 2018 01 24 At 111702 AM

Cylch Meithrin Ysgol y Bedol

Amdanom ni..

Rydym yn Gylch chwarae cyfrwng Cymraeg bach sydd yn cael ei rhedeg gan bwyllgor o rieni. Mae lle i 24 o blant rhwng 2 a 4 blwydd oed. Rydym yn sicrhau bod y nifer o staff sydd yn gofalu am y plant yn cael ei gynnal trwy’r amser. Mae’r Cylch ar agor o 8.30y.b tan 12.00y.p a 12.15y.p tan 3.15y.p.

Yn dibynnu ar y lle sydd ar gael rydym yn gallu cynnig gofal trwy’r dydd o 8.30y.b tan 3.15y.p.

Mae rhestr eang o weithgareddau wedi trefnu ymlaen llaw i hybu cynnydd ym mhob maes o ddatblygiad plentyn fydd yn cwrdd ag anghenion unigol pob plentyn. Mae’r plant yn cael cynnig amrywiaeth o brofiadau dysgu trwy chwarae â thywod, dŵr, toes, cornel cartref, beiciau, tegannau adeiladu ac yn y blaen. Mae cyfle hefyd i fynd allan i chwarae beiciau, bagiau ffa, cylchoedd ac yn y blaen. Mae hefyd digon o gyfleoedd i wrando ar storiau, chwarae dychmygus, canu a dawnsio.

Bydd pob sesiwn yn cynnwys egwyl am fyrbryd.

Ein Nod.. 

.. Annog plant i ddatblygu sgiliau cymdeithasol, hyder, hunan-barch ac annibyniaeth.

.. Creu awyrgylch hamddenol ble mae plant yn cael y cyfle i ddysgu tra’n chwarae a chyfarthrebu a’i gilydd.

.. Datblygu sgiliau ieithyddol trwy siarad â’r plant a’u annog i gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp

.. Trin y plant gyda gofal, cynhesrwydd a pharch

.. Cynorthwyo’r plant fel eu bod yn datblygu i’w potesnial llawn.

.. Rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn, waeth beth fo’u hil, lliw, crefydd, cenedligrwydd neu gefndir cymdeithasol.

.. Rhoi’r cyfle i bob plentyn i elwa  ar y profiad o Gylch Meithrin cyfrwng Cymraeg.

..Paratoi plant am y sialens o addysg ffurfiol.

.. Gweithio mewn partneriaeth gyda chi fel rhieni i hyrwyddo’r amcanion hyn.

.. Cydymffurfio gyda amodau Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. I Gysylltu â GGCC. Ffoniwch 01267 245160

 Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Melanie Freeman ar 01269826443