Gwrth Fwlio

DIM CROESO I’R BWLI!

 

Agwedd yr Ysgol.
NI fydd bwlio o unrhyw fath, geiriol neu gorfforol, yn cael ei oddef yn ein hysgol. Credwn fod pawb sy’n ymwneud â’r ysgol yn rhannu’r cyfrifoldeb am ei atal.

Felly:

Bydd yr ysgol yn ymateb yn gadarn ac yn ddiymdroi pan fo bwlio yn cael ei nodi.

Mae sancsiynau amrywiol ar gael i staff, yn dibynnu ar ddifrifoldeb canfyddedig y sefyllfa. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Cyfeirio at y Pennaeth / Dirprwy Bennaeth.
 • Trafodaeth gyda rhieni a phlant.
 • Tynnu gweithgareddau ffafriol / breintiau.
 • Gosod ar ‘Rhaglen Ymddygiad yr Ysgol’
 • Gwahardd o’r ysgol yn ystod amser cinio.
 • Gwahardd o’r ysgol.

 

Cefnogaeth yr Ysgol.

Mae’r ysgol yn:

 • Cefnogi plant sy’n cael eu bwlio.
 • Cynorthwyo bwlis i newid eu hymddygiad.
 • Dangos pryder cyfartal am fwlio ar y ffordd i’r ysgol ac oddi yno.
 • Cofnodi Achosion o fwlio yn ganolog i gynorthwyo gyda monitro ymddygiad yn y dyfodol.
 • Trafod a chynnwys plant yn y ‘Cod Ymddygiad’ dosbarth / ysgol a gytunwyd ac arddangos y rhain yn yr ystafell ddosbarth.
 • Lle bo’n briodol, gofyn am gymorth gan Wasanaeth Cefnogi Anghenion Addysgol Arbennig a’r Seicolegydd Addysg.
 • Cynnwys y Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Heddlu ac asiantaethau perthnasol eraill lle bo angen.

Bydd yr ysgol yn ymchwilio ac yn ystyried yn ddifrifol yr holl achosion drwy:

 • Cyfarfod y rhai sy’n ymwneud â’r achos yn unigol / fel grŵp pan fo hynny’n briodol.
 • Defnyddio pwysau gan gyfoedion i fynd ati i atal bwlio.
 • Cynnwys rhieni yn gynnar yn yr achos.
 • Rhannu’r grwpiau sy’n bwlian pe byddant yn digwydd.
 • Helpu plant i ddatblygu strategaethau cadarnhaol a haeriad pendant i wrthsefyll bwlio.

 

Cyngor Bugeiliol

Plant.

 • Os ydych yn cael eich bwlio DYWEDWCH WRTH RYWUN. Dywedwch wrth eich athro, ffrindiau, rhieni, unrhyw un o’ch dewis. Cewch weld fod pawb yn awyddus i helpu.
 • Er ei bod yn anodd, ceisiwch beidio â dangos i’r bwlis eich bod wedi’ch cynhyrfu.
 • Ceisiwch anwybyddu eu gweithredoedd a’u hymddygiad. Po fwyaf hyderus y byddwch yn ymddangos, y mwyaf pryderus fyddant. Nid yw eu triniaeth ohonoch yn gweithio….. rydych chi’n ennill.
 • Gyda chymorth eich ffrindiau gall fod yn bosibl ynysu’r bwli. Llwfr yw pob bwli. Nid yw yn hoffi bod ar ei ben ei hun.
 • Os ydych yn cael eich bwlio oherwydd eich bod yn wahanol mewn rhyw ffordd i un y bwli / bwlis; lliw croen, iaith, dillad ac ati – PEIDIWCH Â BOD Â CHYWILYDD NEU’N EMBARAS. Trwy fod yn wahanol y gwna pobl y byd yn lle diddorol. BYDDWCH YN FALCH O FOD FELLY!
 • Os ydych yn gwybod y gallai rhai sefyllfaoedd arwain at gael eich bwlio … ceisiwch eu hosgoi, os gallwch. Os ydych mewn perygl … rhowch alwad am help, rhedwch i ffwrdd … nid bod yn wan yw hyn … peth call ydyw.

AC UWCHLAW POB DIM COFIWCH SIARAD Â RHYWUN ….. YN FUAN!

Cofiwch hefyd y gallwch gynorthwyo eraill rhag cael eu bwlio.

 • Peidiwch â sefyll o’r neilltu a gwylio …. Ewch i nôl help.
 • Dangoswch eich bod chi a’ch ffrindiau yn anghymeradwyo.
 • Rhowch gymorth a chydymdeimlad i blant a allai fod yn cael eu bwlio.
 • Byddwch yn ofalus wrth bryfocio rhywun neu gynnig sylw personol .. ddychmygwch sut fyddech chi’n teimlo.
 • Os ydych yn gwybod am unrhyw fwlio difrifol, dywedwch wrth rywun rydych yn ymddiried ynddo. Nid cario clecs yw hyn, gall y dioddefwr fod yn rhy unig neu’n ofnus i ddweud.

 

Rhieni.

Os ydych yn amau bod eich plentyn yn cael ei fwlio chwiliwch am unrhyw un o’r arwyddion:

 • Arwyddion heb eglurhad amlwg o ofid.
 • Amharodrwydd i fynd i’r ysgol.
 • Cwynion rheolaidd am salwch.
 • Teganau neu offer yn mynd ar goll.
 • Ceisiadau am arian poced ychwanegol

Daw’n amlwg bod plentyn yn cael ei fwlio mewn llawer dull a modd. Yn amlwg, mae canfod hyn yn gynnar yn bwysig.

Os ydych yn pryderu … dewch i siarad â ni yn yr ysgol. Cysylltwch â’r Pennaeth. Mae hi yno i helpu ac i wrando.

Mae’n amlwg taw trafod y sefyllfa yn y cartref sy’n ddelfrydol. Efallai y bydd / na fydd eich plentyn yn barod i rannu’r broblem. Efallai y bydd sgyrsiau cyffredinol am yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol estyn cyfle i’ch plentyn agor ei galon i chi.

Yn anad dim, sicrhewch fod rhywbeth yn cael ei wneud am y peth. Prin y bydd dweud wrth blant yn syml ‘am roi iddo / iddi gystal ag y byddwch yn ei gael’ yn darparu ateb. Siaradwch â’r ysgol cyn gynted ag y gallwch … er mwyn eich plentyn.

 

Staff.

Gall pob aelod o’r staff chwarae rhan wrth fynd i’r afael â bwlio. Dylai’r pwyntiau canlynol ein cynorthwyo ni i gyd i sicrhau llwyddiant.

 • BOD AR GAEL – ac ar bob adeg yn ei gwneud yn hysbys i blant eich bod yn barod i wrando. Torrwch y ‘Cod Cyfrinachedd’ sy’n aml yn bodoli. Darparwch gefnogaeth ar unwaith trwy drafod unrhyw faterion gyda’r plentyn / plant.
 • YMCHWILIO – Dylai pob digwyddiad gael ei harchwilio cyn gynted ag y bo modd. Byddai cael cyfweliad gyda phob parti dan sylw yn ddelfrydol. Dylai hyn gael ei wneud yn unigol ar y cychwyn. Bydd hyn yn dileu unrhyw berygl o frawychu ac yn cynorthwyo gyda chynhyrchu adroddiad cywir.
 • CEISIO CYMORTH – ni ddylai unrhyw athro deimlo ei fod ar ei ben ei hun. Gellir rhannu’r dasg o reoli digwyddiad o fwlio. Siaradwch ag aelodau eraill y staff, trafodwch y digwyddiad CYN GYNTED AG Y BO MODD gyda Mr R James, Mrs Thomas-Jones  neu Miss Parry. Yn amlwg yr athro sy’n dyst i’r digwyddiad, neu sydd mewn cyswllt beunyddiol â’r plentyn, sydd orau i ddelio â’r sefyllfa. Nid yw hyn yn diystyru cymorth gan bobl eraill.
 • COFNODWCH – rhaid i bob achos o fwlio gael ei gofnodi yn ‘Llyfr Adroddiad am Ddigwyddiad Difrifol’. Dylai troseddwyr fod yn ymwybodol o’r ffaith hon ac felly hefyd eu rhieni. Gwnewch yn siŵr fod popeth yn cael eu cynnwys – Enwau, disgrifiad o’r digwyddiadau, amseroedd, lleoedd, sylwadau a wnaed gan bawb yn ystod yr ymchwiliad. Gall hyn gymryd amser. Byddwch yn ymwybodol o hynny a cheisiwch gymorth gan Mr R James
 • YMATEB – gwnewch yn siŵr bod eich ymateb yn unol â pholisi’r ysgol. Peidiwch ag awgrymu unrhyw gosb na ellir ei gweinyddu. Cadwch at bolisi’r ysgol gam wrth gam, gan gyhoeddi cosb ‘addas ar gyfer y drosedd’. Dyma gyfle perffaith i drafod y digwyddiad gydag eraill. Gellir dweud wrth y troseddwr y bydd yn rhaid iddo aros -‘Rwy’n credu bod angen i ni gyfarfod eto yn nes ymlaen i drafod y mater hwn. Rhaid i chi ddod i’m gweld i / y Pennaeth / y Dirprwy Bennaeth yn ystod yr egwyl’.
 • DILYNIANT – ni ddylai unrhyw ddigwyddiad gael ei ddiystyru. Unwaith y bydd ymrwymiad wedi’i wneud, dylid ei gynnal. Bydd hyn yn atal bwlio ac annog dioddefwyr. Bydd pawb yn gweld eich bod chi a’r ysgol o ddifrif.